Rekstrarniðurstöður 2019

Hagnaður eftir skatta nam 1.866 m.kr. og var afkoma af vátryggingum ekki viðunandi. Arðsemi eigin fjár var 13,0% en markmið félagsins er að hún sé hærri en 15%. Stjórn gerir ekki tillögu um arðgreiðslu vegna 2019 en lagði til að á árinu 2020 verði veitt heimild til kaupa á eigin bréfum. 

  • Hagnaður ársins var 1.866 m.kr. og hagnaður á hlut var 2,74 kr. (2018: 701 m.kr. og 1,03 kr.).
  • Hagnaður fyrir skatta var 1.873 m.kr. (2018: 700 m.kr.).
  • Framlegð af vátryggingastarfsemi var neikvæð um 365 m.kr. (2018: neikvæð um 609 m.kr.).
  • Fjárfestingatekjur voru 2.945 m.kr. (2018: 1.817 m.kr.) og ávöxtun fjárfestingaeigna var 10,1% (2018: 6,6%).
  • Samsett hlutfall var 101,9% (2018: 103,9%).
  • Bókfærð iðgjöld jukust um 2,2% á milli ára.
  • Eigin iðgjöld jukust um 3,6% á milli ára.
  • Eigin tjón hækkuðu um 3,1% á milli ára.
  • Rekstrarkostnaður lækkaði um 2,8% á milli ára.
  • Arðsemi eigin fjár var 13,0% (2018: 5,3%).

Rekstur

Á árinu 2019 var samsett hlutfall TM 101,9% og lækkaði milli ára, samsett hlutfall ársins 2018 var 103,9%. Eigin iðgjöld jukust um 3,6% en eigin tjón um 3,1%. Afkoma af eignatryggingum batnar umtalsvert milli ára, þrátt fyrir erfiðan fjórða fjórðung, og ábyrgðartryggingar sömuleiðis. Aðrir greinaflokkar skila verri afkomu en árið 2018. Líftryggingar voru reknar með hagnaði líkt og á undanförnum árum en þær vega hins vegar ekki þungt í heildariðgjöldum. Hagnaður TM á árinu 2019 var 1.866 m.kr. eftir skatta en framlegð af vátryggingastarfsemi var neikvæð um 365 m.kr. Kostnaðarhlutfall félagsins á árinu var 18,3% og er hlutfallið nú vel undir 20%. Heildartekjur félagsins námu 19.182 m.kr. árið 2019 og hækkuðu um 9,5% frá árinu 2018.

Fjárfestingatekjur námu 2.945 m.kr. á árinu 2019. Það jafngildir 10,1% ávöxtun fjárfestinga en mjög góð ávöxtun var af óskráðum hlutabréfum og hækkuðu þau um rúm 23% á árinu. Góð ávöxtun af eignarhlutum í Eyri, S121 og HSV eignarhaldsfélagi vega þar þyngst. Afkoma af skráðum hlutabréfum og hlutabréfasjóðum var einnig með ágætum eða um 13,5%. Ríkisskuldabréf og eignatryggð skuldabréf skiluðu einnig góðri ávöxtun á árinu. Afkoma annarra verðbréfa var hins vegar slök sem er að miklu leyti tilkomið vegna niðurfærslu á fasteignasjóðnum Gamma Novus á þriðja ársfjórðungi ársins. Vaxtagjöld hækka á milli ára vegna verðlagsbreytinga og áhrifa af innleiðingu IFRS 16 reikningsskilastaðalsins en virðisrýrnun fjáreigna hækkaði töluvert á árinu 2019.

Heildargjöld félagsins námu 17.309 m.kr. árið 2019 sem er 3% hækkun frá árinu 2018. Tekjuskattur var 7 m.kr. á árinu en hagnaður félagsins eftir skatta nam 1.866 m.kr.

Efnahagur

Efnahagur TM hefur verið mjög traustur um árabil með háu eiginfjár- og gjaldþolshlutfalli. Eiginfjárhlutfall var 42% í lok árs 2019 og gjaldþolshlutfallið 2,18x. Þessi háa staða um áramót skýrist af kaupunum á Lykli og hlutafjárútboði félagsins sem skilaði tæpum 3 mö.kr.

Eignir

Í efnahagsreikningi TM er fjárfestingaeignum skipt í bundin innlán, útlán, verðbréf og handbært fé. Í árslok 2019 nam fjárfestingasafn TM 35.276 m.kr. en það vegur um 85% af heildareignum félagsins sem námu 41.354 m.kr.

Eign TM í verðbréfum hélst svipuð á milli ára og nam 28.015 m.kr. í árslok 2019. Handbært fé og bundin innlán námu 6.438 m.kr. sem jafngildir um 18% af fjárfestingasafninu. Útlán félagsins lækkuðu á árinu en megnið af þeim eru bílalán til viðskiptavina.

Rekstrarfjármunir félagsins námu 279 m.kr. í árslok 2019. Húsnæðið sem TM notar í starfsemi sinni er að mestu leyti tekið að leigu, þar með taldar höfuðstöðvar félagsins að Síðumúla 24. Leiguréttindi eru nú færð til eignar samkvæmt IFRS 16 og námu 427 m.kr. Á móti er færð 515 m.kr. leiguskuldbinding.

Óefnislegar eignir námu 666 m.kr. í árslok 2019 og voru annars vegar viðskiptavild að fjárhæð 100 m.kr. vegna kaupa á minnihluta í Líftryggingamiðstöðinni hf. og hins vegar eignfærður hugbúnaður.

Hlutur endurtryggjenda í vátryggingaskuld er færður sem endurtryggingaeignir en þær námu 415 m.kr. í árslok 2019 og lækka töluvert á milli ára vegna stórra tjóna á árinu 2018 sem fóru yfir endurtryggingamörk. Kröfur á endurtryggjendur vegna uppgerðra mála eru hins vegar færðar með viðskiptakröfum. Viðskiptakröfur námu 4.108 m.kr. í árslok 2019 og hækka um 1% á milli ára. Hlutfall viðskiptakrafna í árslok af iðgjöldum ársins er 24%.

Eigið fé og skuldir

Eigið fé nam 17.351 m.kr. í árslok 2019 en bundinn eiginfjárliður nemur 5.213 m.kr. Hann inniheldur m.a. óinnleystar gangvirðisbreytingar verðbréfa og hlutdeild í hagnaði dótturfélaga að frádregnum arðgreiðslum.

Í heild nam vátryggingaskuld TM 20.080 m.kr. í árslok 2019 og þar af var tjónaskuld 14.978 m.kr. eða 75%. Víkjandi lán félagsins var 2.231 m.kr. um áramót. Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir hækka aðeins á milli ára en auk viðskiptaskulda er um að ræða skammtímaskuldir, áfallin gjöld og ógreiddan tekjuskatt.